Menu

Cikli i Parë, Bachelor

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës

 • Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike

 • Bachelor në Inxhinieri Elektrike, profili Energjitikë
 • Bachelor në Inxhinieri Elektrike, profili Automatizim Industrie
 • Bachelor në Inxhinieri Mekatronike

Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave

 • Bachelor në Inxhinieri Gjeomjedisi
 • Bachelor në Inxhinieri Gjeoinformatikë
 • Bachelor në Inxhinieri e Burimeve Minerare
 • Bachelor në Inxhinieri e Naftës dhe Gazit
 • Bachelor në Inxhinieri Gjeologjike

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

 • Bachelor në Inxhinieri Mekanike
 • Bachelor në Inxhinieri Tekstile e Modë
 • Bachelor në Inxhinieri Materiale
 • Bachelor në Inxhinieri Ekonomike

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike

 • Bachelor në Inxhinieri Matematike
 • Bachelor në Inxhinieri Fizike
 • Bachelor në Inxhinieri Kimike

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

 • Bachelor në Inxhinieri Ndërtimi
 • Bachelor në Inxhinieri Mjedisi
 • Bachelor në Inxhinieri Gjeodezi
 • Bachelor në Inxhinieri Hidroteknikë

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

 • Bachelor në Inxhinieri Elektronike
 • Bachelor në Inxhinieri Informatike
 • Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni
Universiteti Politeknik i Tiranës