Menu

Bordi i Administrimit

Bordi i Administrimit është organi më i lartë kolegjial administrativë, i cili garanton përmbushjen e misionit të institucionit të arsimit të lartë, mbarëvajtjen financiare dhe administrative te tij.


ANËTARËT E BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UPT

  • Dr.Alfred Pjetri – Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
  • Prof.Dr Arjan Beqiraj – Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave
  • Dr. Adrian Naço – Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike

Vendime te Bordit të Administrimit Janar-Korrik 2021

Universiteti Politeknik i Tiranës