Menu

Senati

Senati akademik i Universitetit Politeknik të Tiranës

Senati është organi kolegjial më i lartë akademik i institucionit të arsimit të lartë, përgjegjës për përmbushjen e misionit të tij, në zbatim të pikës 1, të nenit 38, të Ligjit 80/2015,përgjegjës për përmbushjen e misionit të UPT. Senati akademik i UPT përcakton politikat e zhvillimit të UPT, programon dhe bashkërendon veprimtaritë e mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor si dhe vlerëson efikasitetin e tyre. Senati akademik i UPT kryesohet nga Rektori
dhe mblidhet periodikisht.
Disa nga funksionet kryesore të SAUPT janë:
a) garanton autonominë universitare, lirinë akademike, mundësite e barabarta
dhe të drejtat e studentëve;
b) propozon planin strategjik të zhvillimit të institucionit;
c) harton strukturën e përgjithshme të UPT në bashkëpunim me njësitë bazë dhe
kryesore të tij dhe i propozon Bordit të Administrimit numrin e personelit të UPT në të gjitha nivelet;
e) krijon dhe garanton funksionimin e komisioneve të përhershëm në rang universiteti, në përputhje
me kornizën ligjore në fuqi;
g) akordon titujt “Profesor Emeritus” dhe “Doktor Honoris Causa” sipas procedurave të përcaktuara
në rregulloren e UPT;
h) miraton programin vjetor të veprimtarive akademike të rëndësishme të UPT;
i) miraton rregulloret e UPT dhe akteve e tjera institucionale;
j) miraton programet e reja të studimit, të kërkimit shkencor, ndryshimeve si dhe
mbylljes së tyre, kur ato janë të mbështetura në projekt-buxhetin vjetor të UPT;
m) vlerëson, garanton dhe mban përgjegjësi për sigurimin e brendshëm të
cilësisë në UPT;

Anëtarët e Senatit

 • ANDREA MALIQARI – Kryetar
 • NERITAN SHKODRANI – Anëtar
 • ELFRIDA SHEHU – Anëtar
 • IRAKLI PREMTI – Anëtar
 • OLTION MARKO – Anëtar
 • GENTI GUXHO – Anëtar
 • ALTIN DORRI – Anëtar
 • KLODIAN DHOSKA – Anëtar
 • KOÇO BODE – Anëtar
 • ASTRIT BARDHI – Anëtar
 • AIDA SPAHIU – Anëtar
 • MARIALIS ÇELO – Anëtar
 • RAJMONDA BUHALJOTI – Anëtar
 • VASIL JORGJI – Anëtar
 • ENKELEIDA BEQIRAJ – Anëtar
 • SHAQIR NAZAJ – Anëtar
 • THOMA KORINI – Anëtar
 • ELINDA MEÇE – Anëtar
 • INDRIT ENESI – Anëtar
 • OLIMPJON SHURDI – Anëtar
 • VLADI KOLIÇI – Anëtar
 • SHKËLQIM KUKA – Anëtar
 • AKLI FUNDO – Anëtar
 • KOSTAQ HILA – Anëtar
 • LUELA PRIFTI – Anëtar
 • ARMAND VOKSHI – Anëtar
 • FLORIAN NEPRAVISHTA – Anëtar
 • JULJAN VELESHNJA – Anëtar
 • LEDITA MEZINI – Anëtar
 • YLBER MUCEKU – Anëtar
 • BASHKIM LUSHAJ – Anëtar
 • IBRAHIM MILUSHI – Anëtar
 • ISMAIL HOXHA – Anëtar
 • ANDI HASA – Anëtar
 • DEJVIS MUKA – Anëtar
 • KLODIAN KASA – Anëtar
 • VALBONA HALITAJ – Anëtar
Universiteti Politeknik i Tiranës