Polytechnic
University of Tirana


FAKULTETET


Facebook


Twitter


Youtube
Faqja UPT.EDU.AL eshte ne ndertim. Ju lutemi vizitoni UPT.AL

NJOFTIMET E FUNDIT

Lexo të gjithë njoftimet

Njësitë Kryesore të Universitetit Politeknik të Tiranës

FTI

Historia e degës së Inxhinierise Elektronike fillon qysh prej viteve ´60, me formimin e Katedrës së Elektronikës, si pjesë e Fakultetit të Inxhinierisë. Në vitin 1994 u krijua Departamenti i Elektronikës, dhe dega e Elektronikës u organizua në tre drejtime: Automatikë, Kompjutera dhe Telekomunikacion. Në vitin 2007 u krijua Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (nga bashkimi i strukturave ekzistuese: Departamenti i Elektronikës, Instituti i Informatikës dhe Matematikës së Aplikuar dhe Seksioni i Informatikës). 

Programet e studimit të FTI-së ofrojnë njohuri në fushat e arkitekturën e sistemeve të telekomunikacioneve, teknikave numerike dhe analoge të përpunimit dhe transmetimit të sinjaleve multimediale, sistemet satelitore, sistemet me fibra optike, protokollet e transmetimit të të dhënave, rrjetat e kompjuterave, rrjetat me sensorë, rrjetat ad-hoc, arkitekturën e sistemeve të përpunimit, strukturën e bazave të të dhënave, sistemet e shperndarë, inxhinieria e softuerit, teknologjitë Web, elementët bazë të sistemeve elektronike, projektimin e elementëve përbërës të sistemeve elektronike, aplikimet e sistemeve elektronike në industri, etj.


Shko në faqen e FTI

FIE

Në vitin 1951 themelohet Instituti Politeknik në Tiranë. Në të bënte pjesë dhe Fakulteti Elektroteknik.
Në vitin 1953 filloi sistemi pa shkëputje nga puna për përgatitjen e Inxhinierëve Elektrik. Në vitin 1954 miratohet Fakulteti Elektroteknik dhe katedrat e para të tij. Më 16 Shtator 1957 themelohet Universiteti Shtetëror i Tiranës që përfshiu Institutin Politeknik me katër degë. Në vitin 1983, Fakulteti i Inxhinierisë ndahet në dy fakultete: Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe Elektrike (FIME) dhe në atë të Inxhinierisë Ndërtimit (FIN). 

Në vitin 1991, ish Universiteti Shtetëror i Tiranës(USHT) ndahet në dy Universitete: Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) që fiton statusin e një universiteti publik të pavarur i cili kishte në përbërjen e tij fakultetet inxhinierike që u shkëputën nga (USHT) me 4 fakultete, ndër të cilët Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike me dy departamente, Elektrik dhe Elektronik. Në vitin 1996 miratohet nga MASH, Shkolla e Edukimit në Distancë. Në vitin 2008, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) ndahet në dy fakultete: Fakulteti i inxhinierisë Elektrike dhe Fakulteti i Inxhinierisë Informacionit.


Shko në faqen e FIE

FIM

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike është e para shkollë e lartë në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në fushat e mekanikës, metalurgjisë dhe materialeve dhe tekstil modës. 

Përgatitja e specialistëve të lartë të inxhinierisë mekanike në Shqipëri daton që nga viti 1951, në degën e inxhinierisë mekanike, e cila ka qenë pjesë përbërëse e Institutit të Lartë Politeknik, deri në vitin 1957, vit në të cilin me krijimin e Universitetit të Tiranës u bë pjesë përbërëse e tij. Deri në vitin 1991, vit në të cilin krijohet Universiteti Politeknik, dega e Inxhinierisë Mekanike ishte pjesë përbërëse e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Elektrike. 

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike formësohet si njësi e pavarur e Universitetit Politeknik në vitin 1991. Në vitin 1999 u bë edhe riorganizimi i FIM, ashtu si është aktualisht.


Shko në faqen e FIM

FAU

Tradita që mbart sot Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës daton që me fillimet e studimeve universitare në Shqipëri. Sot, pas pothuajse gjysëm shekulli histori, FAU vazhdon të jetë lider i edukimit dhe kërkimit në Arkitekturë dhe Urbanistikë. Në vitin 1951 u krijua Instituti Politeknik i Tiranës. Kjo datë shënon edhe fillimet e Arsimit të Lartë në Shqipëri. Në atë kohë, në strukturën e Institutit të Lartë Politeknik bënin pjesë tre drejtime: Ndërtim, Mekanik dhe Elektrik. Në vitin 1957, Instituti Politeknik shndërrohet në Universitetin e Tiranës. 

Pranë këtij universiteti u strukturua Fakulteti i Inxhinierisë në përbërje të të cilit ishte edhe Dega Ndërtim. Fillimisht, studentët formoheshin në këtë degë si inxhinierë, e më vonë me titullin Inxhinier – Arkitekt. Për herë të parë në vitin 1969 filluan studimet për Arkitekturë, që në vitin e parë. 24 studentët e parë u pranuan pasi kaluan një konkurs pranimi. Ky ishte brezi i parë me titullin Arkitekt që u diplomua në vitin 1974. Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit u krijua ne vitin 1983, në kuadrin e Universitetit të Tiranës. Dega Arkitekturë u bë pjesë e këtij fakulteti. Në vitin 1984, Katedra e Urbanistikës u nda nga ajo e Arkitekturës. Në vitin 1993 u krijua Departamenti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, i cili ishte funksional deri në fillim të vitit 2013. Në Janar të vitit 2013 u krijua Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës. Sot, ky fakultet ofron një paketë të plotë akademike me studime në të treja ciklet.


Shko në faqen e FAU

FIN

FIN është një nga fakultetet më të vjetra dhe më me eksperience në arsimin e lartë shqiptar. Ai është themeluar më 1951 si Degë Ndërtim në kuadër të Institutit të Lartë Politeknik të Tiranës dhe më vonë pjesë e Universitetit të Tiranës. Në vitin 1983 Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit u krijua si njësi më vete në përbërje të UT-së. 

Që prej krijimit të Institutit Politeknik e deri më sot, FIN si njësi kryesore e UPT-së, i ka dhënë vendit një histori suksesi. Veprat më të mëdha dhe të rëndësishme në fushën e ndërtimit dhe arkitekturës mbajnë vulën e mendimit të përparuar dhe shkencor te inxhinierëve dhe arkitektëve të formuar në auditorët e FIN.


Shko në faqen e FIN

FIMIF

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike është një fakultet i ri i cili ofron një të ardhme të sigurtë. Formim bazë dhe të avancuar të shkencave inxhinierike si në shkencat kompjuterike, fotonike, elektronike, optike, automatizim dhe telekomunikacion. 

Programet e diplomave që lëshojnë departamentet përkatëse janë të njëjta me programet e Universitetit Politeknik të Milanos. Në përfundim të këtyre programeve të studimit lëshohet përkatësisht diplomë e nivelit të dytë, DND, në Inxhinieri Matematike dhe Inxhinieri Fizike.


Shko në faqen e FIMIF

FGJM

Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave, është shkolla e parë e lartë në Shqipëri për përgatitjen e specialisteve për të gjitha degët e shkencave të industrisë minerare. Drejtimet e përgatitjeve të specialisteve në këto shkenca kanë pasur si qëllim zhvillimin e gjeologjisë në të gjithë drejtimet e saj; specialisteve të minierave për hapjen, përgatitjen dhe shfrytëzimin e vendburimeve të mineraleve të dobishëm dhe drejtimin e shpimit dhe prodhimit të vendburimeve të naftës dhe të gazit.
Përgatitja për herë të parë e këtyre drejtimeve të reja shkencore në vendin tonë, kërkonte edhe zhvillimin brenda shkollës të disa specialiteteve të ngushta e të veçanta, të cilat u rritën dhe u zhvilluan me shpejtësi krahas zhvillimit dhe rritjes së Fakultetit. 

Fakulteti filloi të përgatitë specialistë që i përgjigjeshin kërkesave të zhvillimit të industrisë minerare. Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave u formua dhe u zhvillua në kuadrin e Institutit të Lartë Politeknik të Tiranës dhe Fakultetit të Inxhinierisë të Universitetit të Tiranës. Mbi këtë bazë, drejtimi i përgatitjes së studenteve ka qënë dhënia e titullit “Inxhinier” për të gjitha specialitetet që përgatiteshin. Kjo lidhet me formimin e thellë inxhinierik të planeve e të programeve mësimore. Ky drejtim vazhdon të jetë edhe sot.


Shko në faqen e FGJM

IGJEUM

Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit është një njësi kombëtare kërkimore shkencore që vepron nën ombrellën e Universitetit Politeknik të Tiranës. Misioni i Institutit të Gjeoshkencave Energjisë, Ujit dhe Mjedisit është përmirësimi i kërkimit shkencor në fushën e gjeoshkencave në Shqipëri nëpërmjet: Kryerjes së kërkimeve shkencore dhe aplikative; 

Udhëheqjes në procesin arsimor të studentëve dhe studiuesve të rinj; Ndërmarrjes së shërbimeve me të tretë në fushat e sizmologjisë, burimeve natyrore, gjeoriskut, gjeologjisë, ujit dhe mjedisit


Shko në faqen e IGJEUM


Kriteret e Pranimeve në UPT

Universitetet Partnere të UPT

Universiteti Politeknik i Tiranës synon të bëhet qendra më e shquar e arsimit universitar, pasuniversitar, e kërkimit dhe e trajnimit për përgatitjen profesionale dhe shkencore të specialistëve të fushës së inxhinierisë/arkitekturës.


Twitter


Facebook-f


Dribbble


Youtube


Pinterest


Medium

REKTORATI

RRETH NESH

TË TJERA

© Universiteti Politeknik i Tiranës 2020

Krijuar nga ALComm Solutions

Universiteti Politeknik i Tiranës