Menu

Bashkëpunimi me Institucione, Brenda Vendit

Marrëveshje bashkëpunimi të Universitetit Politeknik të Tiranës me institucione shtetërore brenda vendit

 1. Akademia e Shkencave
 2. Akademia e Studimeve Albanologjike
 3. Akademia.al
 4. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
 5. Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare
 6. Autoriteti Shterëror për Informacionin Gjeohapësinor 
 7. Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar 
 8. Kuvendi i Shqipërisë 
 9. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave 
 10. Autoriteti i Mediave Autovizive 
 11. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor 
 12. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 
 13. Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit 
 14. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 
 15. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 
 16. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile 
 17.  QSU “Nënë Tereza” 
 18. Trashëgimia Kulturore pa Kufij
 19. Korporata Elektroenergjitike Shqiptare 
 20. Instituti i Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake
 21. The European Union Intellecual Property Office 
 22. Ministira e Mjedisit
 23. INSTAT
 24. Kryqi i Kuq Shqiptar

Universiteti Politeknik i Tiranës