Search
Close this search box.

Menu

Universiteti “Eqrem Çabej” i Gjirokastrës organizon Konferencën Ndërkombëtare Ndërdisiplinore “Parku Kombëtar i Vjosës- Dialogu i shkencës, kulturës dhe zhvillimit të qëndrueshëm”.Ftohen të marrin pjesë staf akademik, punonjës kërkimor-shkencor, të diplomuar në nivelin Master, kandidatë PhD dhe ekspertë të fushës.

Për informacion të plotë mbi konferencën ju lutemi klikoni në materialin bashkëlidhur:

INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE

Universiteti Politeknik i Tiranës